Mateřská škola Chlum u třeboně

Školní program Náš svět

 

 

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuju, nech mne to dělat a já  pochopím.“

 

  

 „Náš svět“ –  je místo, do kterého se děti narodily a ve kterém žijí. Dnešní přetechnizovaná doba jim bere příliš brzy jejich magický svět, ve kterém přestávají věřit pohádkám, kouzlům a čárám. Jsou vystavovány tlakům médiím nejrůznějšího druhu. Díky tomu je jim zprostředkováváno mnoho informací nejrůznějšího druhu, na straně druhé jsou ochuzovány o nejrůznější kontakty s ostatními, prožitky obyčejných věcí a dostatečné množství pohybu.V dnešním světe si potřebují osvojovat takové dovednosti, které jim umožní žít ve společenství s ostatními, tj. umět se rozhodnout, domluvit se, řešit problémy, respektovat druhého.

 Tyto zmiňované jevy jsou inspirací našemu programu.

Snažíme se vytvářet podmínky, které stimulují nejen vzdělávací potenciál dětí, ale stejný prostor věnujeme vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi, morálních postojů, zdravého sebevědomí, sebejistoty a samostatnosti. Budujeme základy přátelství a respektování ostatních.

- děti se učí pomáhat si, domluvit se o něčem s kamarádem, přemýšlet nad vzniklými situacemi, utvářet si svůj názor na to, co je a není správné.

- nepreferujeme mezi dětmi soutěživost, která vyvolává strach z neúspěchu, ale mnohé aktivity jsou zaměřeny právě na spolupráci, podporující smysl pro kolektiv.

 Jelikož  dnešní způsob života přináší dětem řadu problému v oblasti zdravotní, zaměřujeme se na pohybový rozvoj dětí. Využíváme aktivity v přírodě, ve třídách zařazujeme tělesná zdravotní cvičení s využitím nářadí a náčiní, nechybí cvičení na  míčích, či prvky jógy. Obohacujeme také jídelníček o zdravé druhy potravin.

 

Další naší prioritou je zaměřenost na jazykový rozvoj dětí. Spolupracujeme s místní knihovnou, z které využíváme literaturu pro práci s dětmi. Čteme, vyprávíme si, podněcujeme děti různými hrami ke správnému vyjadřování a bohatosti slovní zásoby.

 

Chceme, aby si děti během pobytu v naší mateřské škole odnesly základy opravdové lidskosti ve vztahu k ostatním a k okolnímu světu a aby si dokázaly uvědomovat, že za své činy si každý nese svou odpovědnost.

Až opustí dítě naší MŠ, mělo by být připraveno zvládat požadavky, které na něho budou v další vývojové etapě kladeny.

 Snahou veškerého personálu je utvářet dětem takové prostředí, ve kterém mají příležitost cítit se bezpečně, spokojeně a těšit se na další prožitý den zde v mateřské škole.Vzdělávací obsah ŠVP „Náš svět“ je rozpracován do tří tematických celků.

Každý celek obsahuje další témata, která si učitelky na třídách rozpracovávají do konkrétních činností s dětmi a které přispívají k rozvoji dětí v různých oblastech.

 

1. BÝT ČLOVĚKEM JE NĚCO ÚŽASNÉHO, ANEB POZNEJ SÁM SEBE

 

- Budujeme zdravé sebevědomí, sebejistotu, samostatnost, schopnost se rozhodnout

- Podporujeme vlastní tvořivost dětí

- Pozornost věnujeme fyzickému rozvoji

- Procvičujeme motoriku a grafomotoriku                   

 -Rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, rytmus       

- Rozvíjíme paměť, myšlení, řeč, pozornost, fantazii, vůli

- Pozornost věnujeme předmatematickým představaám

 

2.NEJSEM NA SVĚTĚ SÁM, ANEB POZNEJ NEJEN SVÉ KAMARÁDY A NAUČ SE ŽÍT VE SPOLEČENSTVÍ S NIMI       

- Učíme se domluvit , řešit problémy, pomáhat si, spolupracovat

- Budujeme pozitivní vztahy mezi dětmi, přátelství 

- Zařazujeme kooperativní a prosociální činnosti, které vedou ke vnímání a porozumění druhých     

- Vytváříme mezi všemi příjemné, bezpečné  a podnětné klima

 

 

3.OBLETĚT SVĚT, PŘÁL BYCH SI HNED, ANEB SNAŽ SE OKOLNÍMU   SVĚTU POROZUMĚT

-  Rozšiřujeme vědomosti z různých oblastí – poznáváme a zkoumáme živou i neživou přírodu a svět okolo nás.

-  Přicházíme na to, jak věci a předměty fungují


Celá verze programu je pro rodiče k zapůjčení  v MŠ.